ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de leverancier’ en ‘de opdrachtgever’.
2. Met ‘de leverancier’ wordt bedoeld: AVYTOS AGILE, gevestigd te Maastricht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70633835.
3. Met ‘de opdrachtgever’ wordt bedoeld de consument of zakelijke klant die (mede) een product of dienst afneemt van AVYTOS AGILE., of de intentie heeft dit te doen.
4. Met ‘consument’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de leverancier.
5. Met ‘zakelijke klant’ wordt bedoeld iedere natuurlijke – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met de leverancier aangaat dan wel aan wie de leverancier een aanbieding doet.
6. Onder overeenkomst of opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de leverancier zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van de leverancier voor.

ARtikel 3 – offertes

1. Op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door de leverancier een offerte gemaakt.
2. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de betreffende opdracht heeft verstrekt.
3. Uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij expliciet anders vermeld.

ARtikel 4 – tarieven & kosten

1. Voor de dienstverlening door de leverancier zullen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de leverancier schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Leverancier heeft het recht het (uur)tarief periodiek te wijzigen.
3. Eventuele reiskosten en andere opdracht gebonden kosten kunnen afzonderlijk worden berekend, voor zover deze niet zijn inbegrepen. Deze staan dan als zodanig vermeld in de offerte.

ARtikel 5 – opdrachten

1. Leverancier is bevoegd om derden te betrekken bij het uitvoeren van een opdracht, indien dit is vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
2. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van de leverancier, niet tot een resultaatsverplichting. Leverancier zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
3. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.
4. Aangezien alle diensten waartoe de consument opdracht kan geven aan de leverancier op maat worden gemaakt op grond van informatie en instructies die consument zelf aan de leverancier doorgeeft (via de website of via een persoonlijk of telefonisch gesprek), is het wettelijke herroepingsrecht voor de diensten van de leveranciers uitgesloten ingevolge artikel 7:46d lid 4 sub b onderdeel 1 Burgerlijk Wetboek. De mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig artikelen 7:46d lid 1 en 7:46e Burgerlijk Wetboek is aldus niet van toepassing.
5. In afwijking van lid 5 van dit artikel kan de consument wel aanspraak maken op de mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig artikelen 7:46d lid 1 en 7:46e Burgerlijk Wetboek middels het door de leverancier op de website aangeboden herroepingsformulier indien in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat consument een standaard, niet speciaal voor hem opgesteld document afneemt.

ARtikel 6 – afsluiten van de opdracht

1. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd.
2. Binnen een termijn van zeven (7) dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever de leverancier hierover te berichten.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

ARtikel 7 – meerwerk

1. Wanneer leverancier en opdrachtgever tussentijds overeenkomen om de werkwijze of de omvang van de opdracht aan te passen, aanvaardt de opdrachtgever de hieruit voortvloeiende veranderingen in de planning en kostenraming. De gevolgen van de veranderingen worden door de leverancier zo snel mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.
2. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de leverancier de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

ARtikel 8 – betaling

1. Alle door de leverancier opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
2. Tenzij tussen de opdrachtgever en leverancier schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van de leverancier te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
3. De opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of schorting beroepen.
4. Leverancier is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die zij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de opdracht zijn voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
7. Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
8. Alle kosten die de leverancier moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever.

artikel 9 – tussentijdse beëindiging

1. Indien één van de partijen van mening is dat de uitvoering van de overeengekomen opdracht niet meer kan worden voldaan, kan deze, indien schriftelijk gemotiveerd aan de wederpartij bekend gemaakt, voortijdig, eenzijdig worden beëindigd.
2. De leverancier heeft, indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
3. De leverancier mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De leverancier behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de verrichtte werkzaamheden tot die tijd, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

ARtikel 10 – overlijden

1. In geval van het overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden, onder algemene titel.

ARtikel 11 – aansprakelijkheid t.a.v. zakelijke klanten

1. De leverancier is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier.
2. In dat geval is de leverancier slechts aansprakelijk voor directe schade. De leverancier is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst‐ of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door de leverancier bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
3. Indien er voor de leverancier op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door de leverancier, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde, met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Schade waarvoor de leverancier op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gegeven aan de leverancier, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
5. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat de leverancier is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
6. De leverancier is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

ARtikel 12 – aansprakelijkheid t.a.v. consumenten

1. De leverancier is slechts aansprakelijk voor schade bij consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.
2. Schade waarvoor leverancier op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gegeven aan de leverancier, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
4. De leverancier is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

ARtikel 13 – vertrouwelijkheid

1. De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn.
2. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
3. De leverancier zal maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie, op papier of in een elektronisch bestand, in handen van derden komt.

ARtikel 14 – auteursrecht

1. De leverancier geeft bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.
2. Over eventueel ander gebruik kan een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Het betreft hier uitsluitend door de leverancier vervaardigde teksten.
3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken dient de opdrachtgever bij publicatie de naam van de leverancier te vermelden, tenzij anders is overeengekomen.

ARtikel 15 – hergebruik

1. De leverancier behoudt het recht voor de bijdrage waarvan het auteursrecht bij het bureau berust, elders te verkopen of te publiceren, voor zover daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie wordt aangedaan.
2. Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw wenst te publiceren in dezelfde of vergelijkbare vorm, geldt er een schriftelijke toestemmingsvereiste en bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
3. Indien de leverancier voor deze hernieuwde publicatie extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten (daarvan) bovenop het genoemde honorarium.
4. Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, door de opdrachtgever of door derden, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium.
5. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt in ieder geval verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.
6. Bij dergelijk gebruik door de opdrachtgever is de leverancier gerechtigd lopende verplichtingen op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARtikel 16 – klachten

1. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de opdrachtgever bij de leverancier schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak. De leverancier zal geen beroep doen op deze termijn, als de bezwaren niet binnen deze termijn kenbaar gemaakt zijn.
2. De leverancier zal zich inspannen om, een in overeenstemming met het vorige lid ingediende klacht, op kortst mogelijke termijn zo goed mogelijk af te handelen.
3. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betalingsverplichtingen, van de opdrachtgever onverlet.
4. Indien de klacht door de leverancier gegrond wordt bevonden, is de leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijkheid te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander in overleg met opdrachtgever, zonder dat opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

ARtikel 17 – toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen de leverancier en de opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de leverancier en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

ARtikel 18 – kennisneming algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van één augustus tweeduizend twee en twintigen dertien (01‐08‐2022).
2. Deze algemene voorwaarden worden met de offerte of opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever gestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan opdrachtgever toegezonden.

Meest recente update: 19 augustus 2022.