DISCLAIMER

 

Informatie

Avytos Agile als eigenaar van Limburg WORKS wijst alle expliciete en impliciete garanties ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie op deze website van de hand. Wij aanvaarden eveneens geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Gebruik van de informatie op deze site is volledig voor eigen risico.

website

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Evenmin kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

aansprakelijkheid

Noch Avytos Agile, noch haar partners, zijn aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade) als gevolg van gegevensverlies of winstderving voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. Hieronder vallen ook virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Avytos Agile.

contact informatie

Neem voor vragen of opmerkingen inzake deze disclaimer contact op met info@limburgworks.eu.

Meest recente update: 19 augustus 2022.